Presentació del PAM 2020-2023

Aquest és el segon Pla d’Actuació Municipal (PAM) que es presenta des de l’Ajuntament d’Esparreguera.

El passat mandat es va realitzar per primera vegada a Esparreguera un PAM que recollia les prioritats polítiques i la manera en què es durien a terme. Es tractava d’una primera experiència a l’Ajuntament que naixia de la voluntat de donar una major importància a la planificació estratègica per tal d’assolir els objectius i les propostes plantejades. I és que el PAM és un document redactat conjuntament entre l’Equip de Govern i el personal de l’Ajuntament que cristal·litza totes aquelles intencions polítiques en mesures i actuacions planificades de manera realista sobre un calendari.

El PAM 2016-2019, doncs, es plantejava amb un doble objectiu: disposar d’un instrument per tal que l’Ajuntament actués amb previsió i assolís més eficaçment els objectius i assumir un compromís amb la ciutadania front a les propostes electorals realitzades.

L’experiència del primer PAM va ser molt positiva i, de fet, el percentatge d’assoliment va superar el setanta-cinc per cent. D’aquesta primera experiència sorgeix la metodologia d’aquest segon PAM 2020-2023, que al compromís i planificació del primer, pretén afegir-li una major proximitat amb la ciutadania, un millor seguiment i una més gran capacitat d’adaptació al context i a les contingències del mandat.

En aquest sentit, s’ha plantejat una nova metodologia de seguiment més clara i visual així com la vinculació dels objectius i projectes polítics d’Esparreguera amb uns objectius estratègics mundials com són els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), marcats per les Nacions Unides en l’Agenda 2030.

Cal tenir en compte que el present PAM 2020-2023 es redacta en plena crisi provocada per la COVID-19, crisi que ha suposat una prova de fortalesa per a totes les organitzacions tant municipals com nacionals i supranacionals. Aquesta crisi, ja no només sanitària, sinó també econòmica i social ha posat de manifest que són necessàries unes institucions sòlides, però també flexibles, per donar resposta eficaç a les problemàtiques urgents i emergències.

El PAM és el full de ruta del mandat, el document on es plasmen els principals projectes estratègics a desenvolupar. Aquest document ha de ser suficientment sòlid per donar resposta a les necessitats i demandes estructurals de la ciutadania, però també suficientment flexible capaç d’adaptar-se a la realitat. En aquest sentit, el present PAM s’acompanya del Pla de xoc per fer font a l’emergència de la COVID-19, que aglutina les mesures que l’Ajuntament durà a terme per afrontar la crisi sanitària, econòmica i social.

En el present full de ruta, doncs, es detallen els projectes a desenvolupar estructurats en set objectius estratègics que l’Ajuntament vol assolir en el present mandat. No es tracta d’un instrument estratègic aïllat, sinó que forma part del model de governança actual que conjuga el necessari model institucional tradicional amb un nou model de gestió de la complexitat i els nous reptes de futur.

És per això que el PAM (Pla d’Actuació Municipal), s’acompanya d’un PIM (Pla d’Inversions Municipal) i d’uns valors transversals que han d’impregnar el conjunt de projectes, inversions i actuacions de l’organització.   Es tracta d’un conjunt de mesures i objectius que volen donar continuïtat a la transformació de l’Ajuntament cap a una millor manera de treballar, de relacionar-nos i d’entendre les institucions i el servei públic. Un conjunt d’estratègies que facilitin que Esparreguera pugui ser la vila que desitgem.**


Eduard Rivas Mateo
Alcalde d'Esparreguera

Maria Mas Borràs
Regidora de Bon Govern